Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés

Üdvözöljük weboldalunkon!

 

Az Európai Tanács integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK Irányelve az EU kiemelkedő fontosságú környezetvédelmi jogszabálya. Az irányelv Európa válasza arra a már korábban felmerült igényre, miszerint a környezetvédelmi szabályozásnak integráltan kell vizsgálnia egy folyamatnak a környezetre, mint egészre gyakorolt hatását. Azokra az ipari és más, ipari rendszerben folyó (pl. mezőgazdasági) tevékenységekre helyezi a hangsúlyt, ahol a legnagyobb a valószínűsége a környezet szennyezésének.

Az integrált megközelítés a korszerű környezetvédelem egyik alapelve, ami azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem egységesen kell vizsgálni. A levegőbe, vízbe vagy talajba történő kibocsátások egymástól elkülönült kezelése ugyanis inkább a szennyezés egyik környezeti elemből a másikba történő átvitelére ösztönözhet, mintsem a környezet egészének védelmére.

Az integrált megközelítés érvényre juttatását a jogszabály által előírt elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazása biztosítja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatok (tervezés, engedélyeztetés, megvalósítás, üzemeltetés, tevékenység felhagyása) során a kibocsátásoknak már eleve a forrásnál történő csökkentésére és a természeti erőforrások hatékony felhasználására kell törekedni.

A korábbi környezetvédelmi szabályozás rendszeréhez hasonlóan az IPPC is szabályozza a kibocsátásokat, de ennél messzebb is megy, és foglalkozik energiahatékonysággal, a hulladékok keletkezésének minimalizálásával, a környezeti következményekkel járó balesetekkel és felhagyáskor a telephely környezeti állapotának helyreállításával. A szennyező hatást szélesebb körben vizsgálja, nemcsak egy egyedi technológiai folyamat vagy tevékenység, hanem az egész létesítmény környezetre gyakorolt hatása képezi a szabályozás tárgyát.

Az eredeti IPPC Irányelv hatályba lépése óta négy alkalommal módosult. Az első módosítás az Aarhusi Egyezménynek megfelelően megerősítette a nyilvánosság részvételét. A második tisztázta az IPPC Irányelv alapján kiadott engedélyekben foglalt előírások és az EU üvegházhatású gáz kereskedelmi rendszere kapcsolatát. Az utolsó két módosítás a komitológiai eljárásokra és az EPER-re vonatkozó változásokra vonatkozik.

A konszolidált jogszabályi szöveg az EU hivatalos nyelvein, valamint az IPPC Irányelvről és a módosításokról készített rövid összefoglaló elérhető az Unió hivatalos honlapján.

2008. január 15-én megjelent az IPPC Irányelv újrakodifikált változata — az Európai Parlament és Tanács 2008/1/EK irányelve az integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről.

Az újrakodifikált jogszabály magában foglalja az Irányelv minden korábbi módosítását és néhány nyelvi módosítást (pl. a szövegben hivatkozott jogszabály-számok aktualizálása). Az Irányelv lényege nem változott és nem sérti az új, ipari kibocsátásokról szóló irányelv-tervezetet.

A tagállamok különböző megközelítéseket alkalmaztak az IPPC Irányelv végrehajtására, mint például az esetenkénti engedélyezés vagy iparágakra általánosan kötelező szabályok használatát.

További információ található a tagállamoknak az irányelv végrehajtásáról szóló első jelentésében. A második jelentési időszakról készült jelentést (2003-2005) 2006. szeptember 30-ig kellett megküldeni a Bizottságnak. A jelentések a Reportnet-en megtalálhatók. A jelentésekhez tagállamok által megküldött frissítések is elérhetők.

2005. novemberében a Bizottság elfogadta első IPPC jelentését. Itt található az IPPC Végrehajtási Akcióterv, amely támogatást nyújt a tagállamoknak és követi az előrehaladást az Irányelv teljes végrehajtása 2007. október 30-i határidejének betartása felé.

Az IPPC Irányelv már több mint 10 éve hatályos, ezért a Bizottság egy 2 évig tartó felülvizsgálatot folytatott az összes érintett fél bevonásával abból a célból, hogy megvizsgálja, hogy hogyan lehetne az IPPC Irányelvet és az egyéb vonatkozó, ipari kibocsátásokról szóló jogi szabályozást javítani, a környezet és az emberi egészség legmagasabb szintű védelme érekében, egyidejűleg egyszerűsítve a jelenlegi szabályozást, és csökkentve az adminisztratív költségeket. A felülvizsgálat eredménye azt támasztotta alá, hogy közösségi szintű lépésre van szükség.

2007. december 21-én a Bizottság elfogadta az ipari kibocsátásokról szóló új irányelv-tervezetet. A tervezet hét, ipari kibocsátásokra vonatkozó meglévő irányelv egyetlen világos és logikus jogszabállyá történő átdolgozása. Az átdolgozott változat az IPPC Irányelvet is magában foglalja.

Az ipari kibocsátásokról szóló új irányelv-tervezete megerősíti a már hatályban lévő előírásokat és az ipari kibocsátások csökkentését irányozza elő Európai Unió-szerte. A tervezett módosítás jelentős egészségügyi és környezetvédelmi előnyökkel jár, és egyenletesebb versenyfeltételeket biztosít az EU-n belül, a vállalatok közötti verseny torzulásának csökkentésével. Egyszerűsíti a jelenlegi szabályozást, hét meglévő irányelv egybeolvasztása révén, ezáltal nagymértékben csökkentve az iparvállalatokra és a hatóságokra nehezedő adminisztratív terheket.

Az új irányelv célja az ipari kibocsátásokra vonatkozó jelenlegi szabályozás hiányosságainak megoldása. Hét, hasonló tevékenységekre vonatkozó egymást átfedő irányelv van hatályban, amelyek közül csak az IPPC Irányelv hatálya alá kb. 52 000 létesítmény tartozik. A fő irány az elérhető legjobb technikák (BAT) használatának kiterjesztése, mint olyan kötelezettségé, ami biztosítja, hogy az üzemeltetők a környezet védelmének magas szintje érdekében a leg-költséghatékonyabb technikákat használják.

A jelenlegi szabályozás gyengesége miatt a BAT használata Európa-szerte nem érte el az IPPC Irányelv által megkívánt szintet. A különböző tagállamokban a jogszabályoknak való megfelelés és annak kikényszerítése szintén nem egységes, és a komplex jogi keretek az iparra szükségtelen költségeket rónak. Ezeket a kérdéseket kezelni kell annak érdekében, hogy az iparágak kiegyenlített versenyfeltételei biztosítottak legyenek, a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmével egyidejűleg.

A Bizottság kiterjedt vizsgálatokat folytatott a tervezet elkészítése előtt. Ennek keretében tanulmányok készültek a versenyképességről, a jogszabályok összehangolásának lehetőségeiről, egyes adott iparágakról, és élénk eszmecserét is folytattak az érintett felekkel.

Az eredmény egy átláthatóbb és koherensebb irányelv, ami a jelenlegi IPPC Irányelvet és hat ágazati irányelvet olvaszt össze egy új, ipari kibocsátásokról szóló irányelvbe. Megerősíti a BAT alkalmazását EU-szerte, különösképpen a BAT-tól egyes egyedi esetekben való eltérés szigorításával, és nagyobb hangsúlyt helyez az engedélyekben foglalt előírások indokolásra is.

Az irányelv szigorít bizonyos ágazatokra vonatkozó kibocsátási határértékeken —különösképpen a nagy tüzelőberendezések esetében, ahol a szennyezés csökkentése érdekében megtett előrehaladás nem elégséges. Bevezetésre kerülnek minimum követelmények az ipari létesítmények környezetvédelmi ellenőrzésére, és hatékonyabbá válik az engedélyek felülvizsgálata.

Az irányelv várhatóan jelentős haszonnal jár a környezet és az emberi egészség számára. A kizárólag a nagy tüzelőberendezések esetében elérhető kibocsátás-csökkentés önmagában 7-28 milliárd EUR/év-ig terjedő nettó haszonnal járhat. Jelentős egészségügyi és környezeti hasznok várhatók egyéb ágazatok tekintetében is.

(Forrás: http://ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm, http://ec.europa.eu/environment/ippc/proposal.htm)

Az irányelv tervezettel kapcsolatban folytatott EU intézmények közötti döntéshozatali folyamatról itt tájékozódhat:  http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=196594

Linkek: